பக்கங்கள்

செவ்வாய், 13 ஏப்ரல், 2021

சித்த மருத்துவத்தில் நோய்களின் எண்ணிக்கை

அகத்தியர் ரத்தின சுருக்கம் என்ற சித்த மருத்துவ நூலில் 62 வகை நோய்களின் அடிப்படையில், மனிதர்களுக்கு 4448 வகையான நோய்கள் வரும் என்று சொல்லப்பட்டுள்ளது.
1. வாத நோய்- 84
2. பித்த நோய்- 42
3. சிலேத்தும நோய் - 96
4. தனூர் வாயு- 300
5. கண் நோய்- 96
6. காச நோய்- 7
7. பெரு வயிறு- 8
8. சூலை நோய்- 200
9. பாண்டு- 10
10. சிலந்தி நோய்- 60
11. குன்மம்- 8
12. சந்தி நோய்- 76
13. எழுவை (கழலை)நோய்- 95
14. சுர நோய்- 64
15. மகோதரம் நோய்- 7
16. தலையில் வீக்கம்- 5
17 உடம்பு வீக்கம்- 16
18. பிளவை நோய்- 8
19. படுவன்நோய்- 11
20. தொப்புள் நோய்- 7
21. பீலி நோய்- 8
22. உறுவசியம்- 5
23. கரப்பான் நோய்- 6
24. கெண்டை நோய்- 10
25. குட்ட நோய்- 20
26. கதிர் வீச்சு நோய்- 3
27. பல்-ஈறு நோய்- 6
28. சோகை- 16
29. இசிவு- 6
30 மூர்ச்சை- 7
31. சூலை நோய்- 48
32. மூலம்- 9
33. அழல் நோய் - 10
34. பீனிசம்- 76
35. நஞ்சுக் கடி- 76
36. நாக்கு-பல் நோய்- 76
37. கிரகணி நோய்- 25
38. மாலைக் கண்- 20
39. அதிசாரம்- 25
40. கட்டி- 12
41. கிருமி நோய்- 6
42. மூட்டு நோய்- 30
43. முதிர்ந்த கீல் நோய்- 20
44. கக்கல் (வாந்தி) நோய்- 5
45. கல் அடைப்பு- 80
46. வாயு நோய்- 90
47. திமிர்ப்பு நோய்- 10
48. விப்புருதி- 18
49. மேக நீர்- 21
50. நீர் நோய்- 5
51. நஞ்சுவாகம்- 16
52. செவி நோய்- 10
53. விக்கல்- 10
54. அரோசிகம்- 5
55. மூக்கு நோய்- 10
56. கடிநஞ்சு- 500
57. காயம், குத்து வெட்டு - 700
58. கிரந்தி- 48
59. பறவை நஞ்சு நோய்- 800
60. புறநீர்க் கோவை- 200
61. உதடு நோய்- 100
62. பிள்ளை நோய்–100. 

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக